Dane do przelewu:

S&B Sabina Bogacz ul. Brada 2a Łaziska Górne 43-170
nr konta: 48 1050 1315 1000 0092 8216 0341
tytułem: lokalizacja zajęć, grupa, imię i nazwisko uczestnika zajęć

Regulamin i płatności

 1.  Zajęcia sportowe dla dzieci organizowane są przez Akademię Aktywnego Malucha „Start” (dalej jako AAM „Start”). Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania do 21.06.2024 r.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 3-9 lat (oraz 2,5 latków i dzieci powyżej 9 lat za zgodą organizatora) warunki  uczestnictwa w zajęciach oraz obowiązki Stron. 
 3. Podstawę świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi podpisany regulamin oraz deklaracja uczestnictwa w zajęciach złożona przez  Rodzica / Opiekuna prawnego. 
 4. Harmonogram, rodzaje grup, opłaty i miejsca zajęć podane są na stronie www.aktywnymaluch.pl. Główne kanały informacji to strona www.aktywnymaluch.pl, konto AAM “Start” na FB oraz aplikacja. Po podpisaniu regulaminu Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje dostęp do konta zawosnika, gdzie monitoruje opłaty, frekwencję oraz możliwość odrabiania zajęć. Aktywacja konta zawodnika  nastąpi do tygodnia od oddania podpisanego regulaminu. Informacja jak rodzic ma utworzyć konto zawodnika jest na naszej stronie www.aktywnymaluch.pl.
 5. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych wyznaczonych przez Organizatora, mają charakter dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,  wszechstronnie – fizycznie i mentalnie rozwijających uczestników zajęć. Trwają 45 minut i odbywają się raz w tygodniu. Jest możliwość uczestniczenia w zajęciach więcej niż raz w tygodniu zgodnie ze stawką jak dla rodzeństwa.
 6. Uczestników zajęć oraz Rodziców / Opiekunów prawnych obowiązuje znajomość i przestrzeganie regulaminu AAM „Start” oraz  regulaminów obiektów gdzie prowadzone są zajęcia. 
 7. Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wszelkich poleceń trenera. Rodzic /Opiekun prawny zobowiązany jest pouczyć  Uczestnika o tym obowiązku i zobowiązuje się go egzekwować.
 8. Na zajęciach dziecko przebywa pod opieką wykwalifikowanego Trenera posiadającego uprawnienia zawodowe do prowadzenia zajęć  sportowych z dziećmi. 
 9. Rodzice/ Opiekunowie prawni oświadczają, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach sportowych i nie ma jakichkolwiek  przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu oraz, że uczestnik posiada ważne ubezpieczenie NNW. Obowiązek ubezpieczenia dziecka  spoczywa na Rodzicach / Opiekunach prawnych.  
 10. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem. Kontakt z kierownictwem nr tel. 508432187 / 785947309.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania  umowy w przypadku rażących negatywnych zachowań uczestnika zajęć.
 12. Godzina, na którą wyznaczono zajęcia jest godziną ich rozpoczęcia. Prosimy o wcześniejsze przybycie (ok. 5-10 min.) i przygotowanie się  do zajęć. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do stawienia się i odebrania dziecka od razu po zakończeniu zajęć. 
 13. Uczestnik zajęć zostaje odprowadzony na miejsce treningu (salę, boisko) przez Rodzica / Opiekuna prawnego i następuje przekazanie  dziecka pod opiekę trenera. Rodzic / Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do zajęć (przebranie się w szatni przed i po zajęciach).
 14. Na obiektach sportowych przebywają wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach, czyli kadra trenerska oraz uczestnicy zajęć. Rodzice /  Opiekunowie prawni nie przebywają na sali gimnastycznej czy innych obiektach sportowych. 
 15. Bezpośrednio po zajęciach dziecko wraca pod opiekę Rodzica / Opiekuna prawnego. 
 16. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany stroju przed wejściem na obiekty sportowe – hala sportowa / sala multifunkcyjna – koniecznie  obuwie zmienne, strój sportowy.
 17. Po opłaceniu opłaty wstępnej (25zł) dziecko zobowiązane jest uczestniczyć w zajęciach w koszulce AAM “Start”, którą otrzymał w ramach tej opłaty.  W przypadku zajęć na świeżym powietrzu strój powinien być dostosowany do warunków  atmosferycznych. Opłata wstępna dotyczy nowych uczestników. Dzieci kontynuujące zajęcia nie ponoszą opłaty wstępnej. Każdy Uczestnik może dokupić koszulkę w dowolnym momencie w kwocie 25zł.
 18. Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce przed zajęciami i po zajęciach w szatni, holu, korytarzach, parkingu,  powrocie do domu. Z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dzieciom przebywającym na boisku czy sali trener nie może opuścić  miejsca pracy, chyba, że będzie miało miejsce nagłe zdarzenie.  
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy utracone i zagubione w czasie zajęć. Każdy uczestnik powinien mieć podpisane  wszystkie rzeczy typu: bidony, butelki, ubrania czy inne gadżety. Organizator nie przechowuje rzeczy zagubionych.
 20. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.
 21. Po pierwszych darmowych zajęciach Rodzic/Opiekun Prawny wyrażający chęć dalszego uczestnictwa dziecka musi powiadomić kierownictwo o rezerwacji miejsca oraz opłacić  abonament wraz z opłatą wstępną (25zł) w ramach, której dziecko otrzymuje koszulkę z logo AAM. 
 22. Udział w zajęciach jest możliwy tylko po wcześniejszym opłaceniu zajęć, w przeciwnym razie Uczestnik nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w dniu zajęć. Opłatę za abonament dokonujemy przed miesiącem rozpoczęcia zajęć  (Przykład: dostęp do zajęć w październiku, jest opłacany do końca września) lub na ostatnich zajęciach poprzedzających kolejny miesiąc.
 23. 23. Wartość pełnego abonamentu wynosi adekwatnie do przewidzianej  ilości zajęć w danym miesiącu razy 29 zł (Przykład: na początku miesiąca przewidywana ilość zajęć to 3, mnożymy 3 razy 29zł, więc opłata abonamentu na rozpoczynający się miesiąc wynosi 87 zł). W przypadku rodzeństwa  abonament pełny za więcej niż 1 osobę równa się ilości zajęć razy 29 zł, a suma jest pomniejszona o 10% w skali miesiąca.
 24. 24. Opłatę za zajęcia dokonujemy przelewem bankowym, pamiętając o czasie księgowania ( dane do przelewu w zakładce strefa rodzica na naszej stronie www.aktywnymaluch.pl), bądź gotówką u instruktora, przed zajęciami.
 25. Dni wolne w kalendarzu, wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Rodzic /Opiekun prawny zostanie poinformowany przez  Organizatora SMS-em i/lub przez stronę na Facebook’u, najpóźniej na 1 godzinę przed treningiem.
 26. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zajęcia będą odrabiane w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora, bądź gdy będzie to niemożliwe, adekwatnie zostanie zwrócona równowartość odwołanych zajęć.
 27. Każda nieobecność dziecka na zajęciach może być odrobiona, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności na planowych zajęciach najpóźniej w dniu zajęć. Po prawidłowo zgłoszonej nieobecności na koncie zawodnika Rodzic/Opiekun Prawny otrzymuje dostęp do pełnego harmonogramu zajęć i wyboru dnia i godziny odrobienia nieobecności. Nieobecność może być odrobiona na innych grupach maksymalnie do 30 dni od faktycznej nieobecności na zajęciach.
 28. Po 10 dniach zalegania z opłatą abonamentu miesięcznego zostają naliczone odsetki od 1 dnia miesiąca, w którym zaległość powstała w wysokości 1zł za każdy dzień zwłoki do momentu opłaty abonamentu za zajęcia wraz z odsetkami.
 29. W przypadku, gdy Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby, sytuacji losowej trwającej powyżej 4 zajęć z rzędu, na których zostały zgłoszone uprzednio nieobecności Rodzic / Opiekun prawny może złożyć wniosek o zawieszenie uczestnictwa w zajęciach przez Uczestnika w trakcie trwania tej nieobecności oraz do 7 dni po zakończeniu dłuższej absencji. Wypełniony druk zawieszenia przesylamy mailem na adres www.aktywnymaluch.pl bądź mms-em na numer telefonu 508432187 lub 785947309. Zawieszenie generuje 30% kosztów od ilości opuszczonych zajęć, przy czym Uczestnik nadal zachowuje miejsce w grupie AAM, do której należy. 
 30. W przypadku rezygnacji z zajęć należy powiadomić Organizatora na piśmie wypełniając załączony druk rezygnacji. W okresie wypowiedzenia dziecko  może uczęszczać na zajęcia, a płatność pozostaje bez zmian, tj do końca miesiąca, w którym wpłynęła rezygnacja. Podpisaną rezygnację przesyłamy drogą mailową na adres maluchnastart@gmail.com, bądź mms-em na numer telefonu 508432187 lub 785947309.
 31. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i ich Rodziców / Opiekunów Prawnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych), dalej jako RODO. Pełna klauzula informacyjna RODO realizowana jest w ślad za oświadczeniem Rodzica / Opiekuna Prawnego  w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 32. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy.  Wszelkie zmiany regulaminu będą przekazywane Rodzicom / Opiekunom Prawnym  i wymagają formy pisemnej.

Rodzicu PAMIĘTAJ!!!

Na zajęciach dziecko MUSI posiadać:
 • wygodne, czyste, zmienne obuwie sportowe,
 • strój sportowy – koszulka z krótkim rękawem, sportowe spodenki długie lub krótkie,
 • podpisaną butelkę wody mineralnej
  
PIERWSZE ZAJĘCIA GRATIS!!!

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO niniejszym informujemy:
1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika zajęć i jego Rodzica / Opiekuna Prawnego jest Sabina Bogacz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Aktywnego Malucha Start S&B Sabina Bogacz, adres siedziby: Łaziska Górne 43-170 ul. Brada 2a
 Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. +48 508 432 187 lub adresem e-mail: maluchnastart@gmail.com
2.  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w związku z zorganizowaniem i przeprowadzeniem zajęć) – w szczególności w zakresie takich danych jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w związku z rozliczeniem zajęć w ślad za obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego);
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta, przetwarzanie poszczególnych kategorii danych takich jak data urodzenia dziecka – w celach rzetelnego dostosowania zajęć do potrzeb Uczestników;
4)   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku). W przypadku, kiedy zgoda zostaje udzielona, zdjęcia i/lub filmy z udziałem Uczestnika mogą być zamieszczane za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz portalu Facebook. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, niemniej jednak publikowanie zdjęć/filmów na portalu Facebook może być za takie przetwarzanie uznane ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. Komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem portalu Facebook, za pośrednictwem komunikatora Messenger lub polubienie Fanpage’a wiąże się również z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników w/wym portalu społecznościowego. Mając na względzie fakt, iż Tarcza Prywatności (tzw. Privacy Shield), na podstawie której do tej pory odbywał się transfer do USA została unieważniona, Administrator pobiera zgodę na przetwarzanie wizerunku za pośrednictwem portalu Facebook w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. a RODO – w wyniku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych. Administrator ze względu na powyższe informuje, iż przetwarzanie danych może wiązać się z zwiększonym ryzykiem dla osób, których przetwarzanie dotyczy – wynika to z tego faktu, że Facebook przetwarza dane osobowe na własnych zasadach określonych we własnej polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy – tym samym Administrator nie ma wpływu na ww.;
5) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach – w związku z posiadaniem przez Administratora informacji, iż stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach – informacja ujawniana poprzez kontekst w związku z zapisami w Regulaminie.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zajęć i w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (osoby oddelegowane do realizacji usługi, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych).
4. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora, a także do czasu odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji wystąpienia przez podmiot danych z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Może Pani/Pan realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: maluchnastart@gmail.com lub wysyłając pismo na adres siedziby Administratora.
6. Przysługuje Pani / Panu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Uczestników i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Uczestnika wpływać.

Polityka cookies

Właściciel strony internetowej www.aktywnymaluch.pl stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania naszej strony internetowej. Żadne pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie nie gromadzą informacji mogących ustalić tożsamość Użytkownika.